Ogólne warunki zakupu Reverse Retail GmbH (Buddy & Selly)

I. Postanowienia ogólne

Reverse Retail GmbH wskazuje, że (również) prowadzi działalność pod nazwą Buddy & Selly. W przypadku zakupu w ramach całej relacji biznesowej, w tym przyszłych relacji między Reverse Retail GmbH (zwaną dalej Buddy & Selly) a jej klientami, niniejsze Warunki zakupu mają wyłączne zastosowanie. Warunki zakupu i inne warunki klienta zostają niniejszym wyraźnie odrzucone. Nie będą one stosowane, nawet jeśli ich zakres wykracza poza zakres niniejszych Warunków Zakupu. Buddy & Selly zazwyczaj nabywa swoje towary wyłącznie od konsumentów. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która nie zawiera umowy w celu, który można przypisać jej działalności gospodarczej. Wysyłając towar, klient potwierdza, że jest konsumentem, że zakupił wysłany towar na terytorium Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz że nie sprzedaje wysłanego towaru w celach komercyjnych. Klient musi mieć ukończone 18 lat i być zdolny do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgłoszenia od klientów komercyjnych są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu treści i zakresu wysyłanych towarów. Nawet w przypadku wcześniejszej umowy nie ma obowiązku jej akceptacji.

II Dyrektywa w sprawie akceptacji

Buddy & Selly akceptuje wyłącznie towary spełniające poniższe kryteria, przy czym Buddy & Selly kupuje towary niezależnie od sezonu: – Towary markowe i designerskie. Aktualnie akceptowane znaki towarowe można znaleźć w rejestrze znaków towarowych http://www.buddyandselly.com/Marken. W przypadku przedmiotów o szczególnie wysokiej wartości, przedmioty mogą być przyjmowane wyłącznie z dowodem zakupu i/lub kopią dowodu tożsamości. – Przesłane przedmioty muszą być zadbane, czyste i w bardzo dobrym stanie. – Artykuły nie mogą być starsze niż pięć lat Zasadniczo wykluczone z przyjęcia są: – Artykuły wadliwe, uszkodzone lub zabrudzone – Odzież szyta na miarę, artykuły szyte na miarę lub artykuły później zmienione, np. skrócone spodnie – Futra, skóra gadów (o ile nie odpowiadają naszemu rejestrowi znaków towarowych) – Odzież ślubna, suknie balowe – Bielizna, stroje kąpielowe, odzież sportowa, body, wyroby pończosznicze – Artykuły bez etykiety producenta lub napisu – Plagiat – Okulary z soczewkami na receptę – Zegarki – Spodnie garniturowe bez pasującej marynarki w tym samym rozmiarze – Odzież dziecięca bez pasującej marynarki w tym samym rozmiarze – Odzież dziecięca bez pasującej marynarki w tym samym rozmiarze. -Plagiat – Okulary z soczewkami na receptę – Zegarki – Spodnie garniturowe bez pasującej marynarki w tym samym rozmiarze – Odzież dziecięca Wysłanie towarów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi akceptacji nie stanowi zobowiązania do zakupu ze strony Buddy & Selly. Akceptacja lub zakup odbywa się tylko z krajów UE. Zgłoszenia podlegające należnościom celnym przywozowym nie będą przyjmowane w żadnych okolicznościach. Towary wysłane do Buddy & Selly niezgodnie z Zasadami akceptacji (II.) i Ogólnymi warunkami (I.) mogą zostać zwrócone wyłącznie po przesłaniu opłaconej z góry etykiety wysyłkowej.

II. badanie przez kupującego/ofertę

Buddy & Selly zazwyczaj sprawdza towar najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych i wysyła ofertę cenową do klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Oferty złożone przez kupującego mogą ulec zmianie i nie są wiążące do momentu zawarcia umowy. W celu zagwarantowania oferty lub przetworzenia zakupu klient jest zobowiązany do podania niezbędnych danych kontaktowych. Zgłoszenia bez podanego adresu zwrotnego, numeru telefonu lub adresu e-mail nie będą rozpatrywane. Klient musi skomentować tę ofertę w ciągu 5 dni roboczych i poinformować Buddy & Selly, czy akceptuje ofertę, przedmioty mogą zostać zwrócone lub przekazane. Po tym okresie Buddy & Selly wyśle przypomnienie. Jeśli klient nie odpowie w ciągu kolejnych 14 dni, przedmioty zostaną przekazane Niemieckiej Fundacji Odzieżowej w celu darowizny. W przypadku przyjęcia oferty i zawarcia umowy kupna, Buddy & Selly niezwłocznie przeleje uzgodnioną kwotę lub zapłaci ją na miejscu.

IV. Brak obowiązku zakupu

Klient wysyła towary do Buddy & Selly w celu ich oceny. Nie stanowi to umowy. Buddy & Selly sprawdza towary zgodnie z kryteriami dotyczącymi zakupu i sprzedaży i wyraźnie zastrzega sobie prawo do decydowania, czy oferta lub zakup zostaną złożone, czy towary zostaną zwrócone lub mogą zostać odebrane.

V. Brak możliwości odstąpienia od umowy po zakupie

Odwrócenie nie jest możliwe po zakupie ze względów technicznych i księgowych. Z drugiej strony, jeśli dalsze wewnętrzne kontrole jakości wykażą, że produkt nie posiada wszystkich cech autentyczności wymaganych do odsprzedaży komercyjnej, Buddy & Selly zastrzega sobie prawo do wycofania produktu w ciągu 6 miesięcy.

VI. zwrot / odbiór

Jeśli klientowi nie spodoba się oferta Buddy & Selly, towar zostanie zwrócony bez ponoszenia kosztów wysyłki. W przypadku towarów, które nie są zgodne z Ogólnymi Warunkami Handlowymi (I.) i Wytycznymi Odbioru (II.) i których Buddy & Selly w związku z tym nie kupuje, zwrot nie będzie dokonywany bezpłatnie. Nastąpi to dopiero po wysłaniu przez klienta opłaconej z góry etykiety wysyłkowej. Klient lub upoważniona osoba trzecia może również odebrać towar w sklepie (Schnackenburgallee 41a, 22522 Hamburg) w ciągu 3 tygodni. Podkreślamy raz jeszcze, że nie kupujemy żadnych plagiatów. Nadesłane podróbki zostaną zwrócone wyłącznie po opłaceniu kosztów wysyłki lub zostaną profesjonalnie unieszkodliwione. Jeśli pierwsza wysyłka nie powiedzie się z przyczyn niezależnych od Buddy to Selly, ponowna wysyłka jest możliwa tylko po wysłaniu opłaconej z góry etykiety wysyłkowej. Towar można również odebrać w Buddy & Selly w ciągu 3 tygodni (VII.).

VII. Nieodebranie/nieprawidłowy zwrot

Towary, które mają zostać odebrane, ponieważ nie są zgodne z wytycznymi dotyczącymi odbioru (II.) lub towary, które nie mogą zostać dostarczone w ramach przesyłki zwrotnej, mogą zostać odebrane ze sklepu zakupowego w ciągu 3 tygodni od momentu przekazania towaru przez klienta na poczcie (data stempla pocztowego). Ponowna wysyłka jest możliwa tylko po wysłaniu opłaconej z góry etykiety wysyłkowej. Buddy & Selly poinformuje klienta e-mailem lub telefonicznie, że towar nie zostanie zakupiony lub nie mógł zostać dostarczony. Powiadomienie zawiera również informację, kiedy towary zostaną przekazane lub zutylizowane, jeśli nie zostaną odebrane. Jeśli klient nie odbierze towarów w międzyczasie, Buddy & Selly przypomni klientowi o konsekwencjach nieodebrania towarów pocztą elektroniczną na około tydzień przed przekazaniem lub utylizacją towarów. Po upływie terminu przedmioty zostaną przekazane Niemieckiej Fundacji Odzieżowej. Splagiatowane produkty są niszczone i utylizowane.

VIII. ceny

Buddy & Selly ocenia wszystkie zgłoszone produkty zgodnie z kryteriami istotnymi dla sprzedaży i przy pomocy specjalnie opracowanego oprogramowania do oceny. Marka, stan, wiek, a także aktualność i bieżące zapotrzebowanie odgrywają tutaj rolę.

IX. Przechowywanie odpowiednich danych kontaktowych

Buddy & Selly ma prawo do przechowywania i przetwarzania danych otrzymanych o kliencie w ramach stosunku umownego lub w ramach dostawy towarów, niezależnie od tego, czy dane te pochodzą od klienta, czy od osób trzecich, zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych (patrz Polityka prywatności).

X. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność Buddy & Selly za jakiekolwiek szkody jest wyłączona. Zgodnie z zasadami odpowiedzialności DHL, istnieje odpowiedzialność za zawartość przesyłki o wadze do 31 kg i wartości do 500 EUR.
1. wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania – w przypadku szkód spowodowanych przez Buddy & Selly umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. – w przypadkach lekkiego niedbalstwa za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, jak również za szkody wynikające z naruszenia przez Buddy & Selly istotnych zobowiązań umownych, takich jak traktowanie towarów z należytą starannością.
2. w przypadkach niedbałego naruszenia istotnych zobowiązań umownych odpowiedzialność Buddy & Selly – z wyjątkiem szkód na życiu, ciele i zdrowiu – jest ograniczona do szkód typowych dla umowy i możliwych do przewidzenia przez Buddy & Selly w momencie zawarcia umowy lub popełnienia naruszenia obowiązków.
3. powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w punktach X 1 do 2 mają również zastosowanie do odpowiedzialności Buddy & Selly za jej organy, pracowników i zastępców.

XI. Nieskuteczne klauzule

Jeżeli jedno z postanowień niniejszych Warunków Zakupu jest lub stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałej części umowy. W jego miejsce stosuje się przepisy ustawowe. W żadnym wypadku odpowiednie postanowienia niniejszych Warunków Zakupu nie zostaną zastąpione przez jakiekolwiek warunki Klienta. To samo ma zastosowanie w przypadku luki w OWU.

XII Miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji, prawo właściwe

Miejscem realizacji dostaw i płatności jest Hamburg.
Hamburg jest wyłącznym miejscem jurysdykcji, jeśli klient, niebędący kupcem, nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech, przenosi swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza Republikę Federalną Niemiec po zawarciu umowy lub jeśli jego miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie jest znane Buddy & Selly w momencie wniesienia pozwu.
Zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i międzynarodowego prawa prywatnego.